Öppettider: Tisdag-Fredag: 10.00 – 17.00, Lördag: 10.00 – 14.00

V?r Personuppgiftspolicy

Din integritet ?r viktig f?r oss och vi ansvarar f?r den personliga information som du f?rser oss med.

Denna policy beskriver hur vi behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter dels n?r du ?r kund hos oss, dels n?r du s?ker arbete hos oss.

Den beskriver ocks? dina r?ttigheter och hur du kan g?ra dem g?llande. Det ?r viktigt att du tar del av och f?rst?r integritetspolicyn och k?nner dig trygg i v?r behandling av dina personuppgifter.

 

Ansvarig f?r hantering av personuppgifter
Zmart Webb & Reklam AB ?r personuppgiftsansvarig f?r den behandling av personuppgifter som beskrivs i den h?r policyn.
Om du har n?gra fr?gor eller vill ?beropa n?gon av dina r?ttigheter s? n?r du oss p?:

 

E-post: info@zmartwebbreklam.se
Adress: Kyrkogatan 10
Postadress: 745 31 Enk?ping
Telefonnummer: 0735-05 79 54

 

Hur f?r vi tillg?ng till personuppgifterna?
Ut?ver de uppgifter du sj?lv l?mnar till oss, eller som vi samlar in fr?n dig i samband med att du blir kund hos oss, kontaktar oss eller s?ker anst?llning hos oss, kan vi ocks? komma att samla in personuppgifter fr?n n?gon annan, s? kallad tredje part.

De uppgifter vi samlar in fr?n tredje part ?r f?ljande:

 

? Adressuppgifter fr?n offentliga register f?r att vara s?kra p? att vi har r?tt adressuppgifter till dig.
? Uppgifter om kreditv?rdighet fr?n kreditv?rderingsinstitut, banker eller upplysningsf?retag.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?
F?ljande kategorier av personuppgifter kan vi komma att behandla:

 

? Kontaktuppgifter s?som namn, adress, e-postadress, telefonnummer
? Identitetsuppgifter s?som personnummer, organisationsnummer
? Ekonomiska uppgifter s?som bankkontonummer och andra bankrelaterade uppgifter
? Arbetsrelaterade uppgifter s?som anst?llningsuppgifter, ans?kningar, CV, personligt brev.

 

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter fr?mst f?r att fullf?lja v?ra f?rpliktelser mot dig. V?r utg?ngspunkt ?r att inte behandla fler personuppgifter ?n vad som beh?vs f?r ?ndam?let, och vi str?var alltid efter att anv?nda de minst integritetsk?nsliga
uppgifterna.

Nedan f?ljer information om vilka personuppgiftbehandlingar som finns.

 

Tillhandah?lla och fullg?ra avtal om tj?nster/varor
Vi behandlar personuppgifter f?r att kunna fullg?ra v?rt avtal och tillhandah?lla tj?nster/varor till dig. Vi behandlar personuppgifter f?r v?r administration och fakturering av tj?nsterna/varorna, f?r kreditupplysnings?ndam?l, f?r att hantera
klagom?l och reklamationer, f?r att hj?lpa dig vid fr?gor om din tj?nst/vara n?r du kontaktar v?rt kontor samt i ?vrigt f?r att tillvarata v?ra r?ttigheter och fullg?ra v?ra skyldigheter enligt v?rt avtal med dig. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling ?r
kontaktuppgifter, identitetsrelaterade personuppgifter samt ekonomiska personuppgifter.

 

Bokf?ring
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna fullg?ra de lagstadgade skyldigheter som ?vilar oss, t ex bokf?ringslagens krav p? arkivering av r?kenskapsmaterial. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling ?r kontaktuppgifter, identitetsrelaterade
personuppgifter samt ekonomiska personuppgifter.

 

Marknadsf?ring
Vi behandlar personuppgifter f?r att m?jligg?ra marknadsf?ring av varor/tj?nster till dig och att m?jligg?ra utskick av nyhetsbrev f?r de tj?nster/varor du ?r intresserad av generellt samt information om f?retaget. Vidare ?ven att m?jligg?ra inbjudan till
evenemang inom omr?det f?r ditt intresse. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling ?r kontaktuppgifter.

 

Inf?r anst?llning
Vi behandlar dina personuppgifter i samband med att du s?ker lediga tj?nster eller anm?ler ditt intresse f?r anst?llning hos oss. Zmart behandlar dina personuppgifter f?r att bed?ma din ans?kan och genomf?ra rekryteringsprocessen. Personuppgifter vi
hanterar i denna behandling ?r kontaktuppgifter och identitetsrelaterade personuppgifter.

 

Vilken r?ttslig grund har vi f?r v?ra personuppgiftsbehandlingar?
Vi behandlar dina personuppgifter f?r att kunna administrera och tillhandah?lla avtalad tj?nst/vara.
N?r det g?ller personuppgiftsbehandling f?r att fullg?ra krav som exempelvis bokf?ringslagen eller skattelagstiftningen ?r den r?ttsliga grunden f?r behandling r?ttslig f?rpliktelse.

 

F?r behandlingarna marknadsf?ring och inf?r anst?llning ?r den r?ttsliga grunden v?rt ber?ttigade intresse. Detta inneb?r att vi anser att v?ra intressen att behandla dina personuppgifter f?r dessa ?ndam?l som listas ovan ?verv?ger det integritetsintr?ng som du uts?tts f?r med anledning av behandlingen. Denna bed?mning har gjorts s?rskilt med beaktande av att vi anser att behandlingen kommer att vara f?rdelaktig f?r dig.

 

N?r det g?ller personuppgifter i samband med arbetsans?kningar som inte har n?got samband med en rekryteringsprocess eller avslutad rekryteringsprocess s? kommer vi att spara dina personuppgifter f?r eventuellt framtida rekryteringsbehov endast om du har samtyckt s?rskilt till detta.

 

Hur l?nge lagrar vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter s? l?nge du ?r kund hos oss och upp till 12 m?nader d?refter. Vissa personuppgifter sparas under en l?ngre tid exempelvis f?r att uppfylla krav fr?n bokf?ringslagen och skattelagstiftningen. N?r ?ndam?len med behandlingarna
?r uppfyllda och lagringstiden l?pt ut raderas dina personuppgifter p? ett s?kert s?tt eller anonymiseras s? att det inte l?ngre g?r att koppla dem till dig.

 

Speciellt om cookies
En cookie ?r en liten textbaserad datafil som en webbserver ber om att f? spara i din webbl?sare.
Genom att inneh?llet i cookien i allm?nhet skickas tillbaka med varje f?rfr?gan till den aktuella webbplatsen ?r det m?jligt f?r servern att h?lla reda p? bes?karens preferenser, beteende eller identitet (i den m?n den ?r k?nd). Vi anv?nder f?ljande cookies p? v?r webbsida:

 

? Sessionscookies (en tillf?llig cookie som upph?r n?r du st?nger din webbl?sare eller enhet).
? Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar p? din dator tills du tar bort dem eller de g?r ut).
? Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss anv?nds dessa i f?rsta hand f?r analyser, som exempelvis Google Analytics.

 

De cookies vi anv?nder syftar till att f?rb?ttra de tj?nster vi erbjuder. Cookies g?r att webbsidan f?r en b?ttre funktionalitet och underl?ttar f?r dig som anv?ndare. Vi anv?nder cookies ocks? f?r att samla in och analysera beteendedata baserat p? din
anv?ndning av webbplatsen och tj?nster i syfte att f?rb?ttra anv?ndarupplevelsen och ?ven m?jligg?ra individanpassad kommunikation och budskap till dig som anv?ndare. Vi anv?nder ?ven cookies f?r att kunna rikta relevant marknadsf?ring till dig.

 

Hur kan du hantera cookies?
Du kan n?r som helst ?ndra inst?llningarna f?r anv?ndningen och omfattningen av cookies i din webbl?sare. Du kan d? v?lja att blockera samtliga cookies, endast acceptera vissa cookies eller radera cookies n?r du st?nger ner din webbl?sare. Om du v?ljer att blockera eller radera cookies kan det inneb?r att vissa tj?nster inte kan anv?ndas eller att webbplatsen inte fungerar korrekt i alla avseenden.

 

Vilka delar vi personuppgifter med?
V?r utg?ngspunkt ?r att inte l?mna ut registrerades personuppgifter till utomst?ende om den registrerade inte har samtyckt till det eller om det inte ?r n?dv?ndigt f?r att uppfylla v?ra f?rpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi l?mnar ut personuppgifter till
utomst?ende s?kerst?ller vi att personuppgifterna behandlas p? ett betryggande s?tt.

 

? Tj?nsteleverant?rer
F?r att uppfylla ?ndam?len med v?r behandling av dina personuppgifter och f?r att uppfylla de krav som vi ?r skyldiga s?som f?retag delar vi personuppgifter med f?retag som tillhandah?ller tj?nster till oss. Dessa f?retag f?r endast behandla personuppgifter enligt det personuppgiftsbitr?desavtal som tecknas med f?retaget och enligt de instruktioner som de f?r i samband med detta. De f?r inte anv?nda dina personuppgifter f?r egna ?ndam?l och de ?r skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter. En tj?nsteleverant?r f?r inte dela dina personuppgifter med tredje part eller underleverant?r utan att vi godk?nner detta.

 

? Myndigheter
Vi kan l?mna n?dv?ndig information till myndigheter om vi ?r skyldiga enligt lag att g?ra det.
Denna information kan omfatta dina personuppgifter. I samband med en r?ttstvist kan det vara aktuellt att ?ven ?verf?ra information som kan inneh?lla personuppgifter till ?vriga parter i tvisten.

 

Hur skyddas dina personuppgifter?
Vi skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska l?sningar. Vi har vidtagit s?rskilda s?kerhets?tg?rder f?r att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obeh?rig ?tkomst. Vi utarbetar rutiner och arbetss?tt f?r att dina personuppgifter ska hanteras p? ett s?kert s?tt. Endast de personer som faktiskt beh?ver behandla dina personuppgifter f?r sina arbetsuppgifter har tillg?ng till dem.

 

Dina r?ttigheter
Som registrerad hos oss har du f?ljande r?ttigheter:

 

? Du har r?tt att beg?ra ett registerutdrag d?r du kan se vilka personuppgifter vi har om dig.
? Du har r?tt att beg?ra r?ttning om vi har felaktig eller ofullst?ndig personuppgift registrerad om dig.
? Du har r?tt att f? dina personuppgifter raderade under dessa f?ruts?ttningar:
? Uppgifterna beh?vs inte l?ngre f?r det ?ndam?l de samlades in.
? Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du ?terkallar samtycket.
? Om behandlingen grundar sig p? en intresseavv?gning och det inte finns ber?ttigade sk?l som v?ger tyngre ?n ditt intresse.
? Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
? Om radering kr?vs f?r att uppfylla en r?ttslig skyldighet.
? Om du inv?nder mot behandling f?r direktmarknadsf?rings?ndam?l.

 

R?tten att f? personuppgifter raderade g?ller inte om vi ?r skyldiga enligt lag (t ex bokf?ringslagen) att beh?lla uppgifterna.

 

? Du har r?tt till dataportabilitet (r?tt att f? dina personuppgifter flyttade) under f?ruts?ttning att den r?ttsliga grunden ?r samtycke eller avtal och det du kan f? ut ?r personuppgifter som r?r dig, som du sj?lv tillhandah?llit eller som genererats av dina
handlingar/aktiviteter.

? Du har r?tt att beg?ra att behandlingen av dina personuppgifter begr?nsas. Om du beg?r en begr?nsning av din behandling av personuppgifter kan det dock medf?ra att vi inte kan uppfylla v?ra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid som
begr?nsningen ?r g?llande.

? Du har r?tt att inv?nda mot en personuppgiftsbehandling som har intresseavv?gning som r?ttslig grund. F?r att vi ska kunna forts?tta med den aktuella behandlingen beh?ver vi kunna visa ett tvingande ber?ttigat sk?l f?r behandlingen som v?ger tyngre
?n dina intressen, r?ttigheter eller friheter. I annat fall f?r vi bara behandla uppgifterna f?r att fastst?lla, ut?va eller f?rsvara r?ttsliga anspr?k.

? Du har alltid r?tt att inv?nda mot att dina personuppgifter anv?nds f?r direkt marknadsf?ring. G?rs en inv?ndning mot direkt marknadsf?ring, f?r personuppgifterna inte l?ngre behandlas f?r s?dana ?ndam?l.

 

Om du inte ?r n?jd med det svar du har f?tt fr?n oss har du r?tt att l?mna klagom?l till tillsynsmyndigheten.

L?t oss ta hand om ert n?sta projekt

Kontakta oss s? ber?ttar vi mer om alla m?jligheter ni har.

 

Ring oss: 073-505 79 54
E-post: hejsan@zmartwebbreklam.se

[caldera_form id=”CF60116c5e510ae”]